Business Turnaround Process

Verksamheter i förändring – att leda och lyckas

Business Turnaround Process (BTP) är en metod som hjälper verksamheter i förändring. Erfarna Turnaround-experter med många års erfarenhet av ledarskap, organisation, affärsutveckling och marknadsföring ger stöd åt ledning och medarbetare. BTP är en generisk metod som kan appliceras på alla verksamheter.

Måste vi förändras?

Behovet av förändring är ständigt och finns i alla verksamheter som är konkurrensutsatta. Ibland är behovet klart identifierat och akut. I andra fall kan behovet vara att optimera verksamheten för en ständigt föränderlig omvärld.

En Turnaround sker i samarbete involverandes berörda parter; ägare, styrelse, ledning och medarbetare. Förändringsledning handlar om att skapa flexibla team, som känner trygghet och övertygelse i sin affär och därför är redo att möta förändringar.

Vad är en Turnaround?

BTP är en checklista för att stödja ledningens förändringsprocess och säkerställer att tillgängliga resurser (kompetens, nätverk, kapital och prognos) inventeras. Med hjälp av erfarna rådgivare och projektledare kan verksamheten utveckla processerna och hitta affärsmodeller som frigör tillgänglig kompetens och exploaterar ny marknadspotential.

Turnaround-processen dokumenteras och all dokumentation ägs av verksamheten. Att genomföra en Turnaround innebär att alla i verksamheten berörs och bidrar. Denna transparens ger ledning och medarbetare samsyn och insikter om bakgrund, nuläge och framtid. Denna samsyn bildar en stabil grund för verksamhetens varierande exploateringspotentialer.

Vilken hjälp finns?

En Turnaround-konsult har lång erfarenhet av såväl krishantering som mer traditionellt förändringsarbete. Därför kan vi bistå med erfarenhet från flera lyckade Turnarounds och stödja processen.

Varför anlita extern hjälp?

Att ta hjälp av en erfaren Turnaround-expert säkerställer att processen sker i dokumenterat framgångsrik ordning. Tidigare goda erfarenheter (”Best Practices”) är värdefulla och bidrar till effektiva diskussionsunderlag. Kompetens inom ledarskap, finansiella frågor, marknadsföring, försäljning etc. kan komplettera den interna resursen och fungera interimt eller i coachingsform.

Att anlita en Turnaround-konsult visar på ledningens beslutsförmåga att nå målen, och underlättar samtal med banker, investorer och fordringsägare.

Vem gör en Turnaround?

Normalt är att verksamhetens ledning med VD och ledningsgrupp initierar och äger Turnaround-processen. Eventuellt ingår styrelseordförande i denna grupp. Turnaround-konsulten agerar projektledare för workshop-tillfällena eller stödjer igenom fler delar av Turnaround-processen

Hur går vi vidare?

Momenten i en Business Turnaround Model är utvecklade efter insikten om att förändring lätt skapar oro och förvirring. Därför utgår momenten ifrån de medarbetare och den ledning som berörs, och stödjer i uppfyllandet av övertygelse och delaktighet.

Av denna anledning är delar av Turnaround-processen väl lämpade även för mer traditionella verksamhetsutvecklings-processer.